Godslaster.nl

Oprichting >

Kamerstukken

Waarom steunen?

Sarva Dharma Symbool

Teken petitie!

Pers

 

Oprichting
Deze website is opgericht uit een uniek samenwerkingsverband van verschillende religieuze en spirituele organisaties. Hierin zijn in elk geval alle grote religiŽn vertegenwoordigd.

Ondanks de vele verschillen in de verscheidene religiŽn zijn wij het allen eens dat de namen, vormen en beelden van God beschermt dienen te worden. Als er geen waardering meer is voor de gehele Creatie en het Leven, raken wij verre van normen en waarden.

Wij leven in een wereld waar waarden als liefde en respect niet langer meer vanzelfsprekend zijn. Ook is er wereldwijd een grote bekritisering op religie en het Godsbeeld in het algemeen. Zťlfs politici en prominenten laten zich respectloos uit over religie. Zij genieten een voorbeeldfunctie en zorgen daarom voor demonisering van religieuze normen en waarden en godsdienstvrijheid.

Wij vragen u een krachtige eenheid te vormen en deze website te ondersteunen, zodat politiek Den Haag wakker wordt en daadkrachtig actie zal ondernemen. Het is tot slot zeer belangrijk om samen als een krachtige eenheid een krachtig signaal af te kunnen geven.

Verboden bij wet
Godslaster is verboden bij het Nederlandse Wetboek van Strafrecht. Dat betekent, dat het overtreden van dit delict strafbaar is. Hiertegen kan aangifte gedaan worden bij de politie, waarna het opsporingsonderzoek - en vervolgens strafvervolging -  wordt gestart.

De afgelopen jaren zijn er in de politiek veel discussies gevoerd over de zin of onzin van het delict godslastering. Enkele partijen willen het artikel afschaffen omdat zij vinden dat het vandaag de dag weinig nutsniveau oplevert. Er wordt tenslotte weinig gebruik gemaakt van het delict, ook hebben rechters zich de afgelopen jaren nooit positief uitgelaten over godslastering. Andere partijen maken zich juist sterk en willen godslaster strafbaar houden. Een onderzoek - uitgevoerd door het Ministerie van Justitie - "Godslastering, discriminerende uitingen wegens godsdienst en haatuitingen" (2007) wijst uit, dat het zeer nodig is dat godslastering strafbaar blijft. De aanhangers van een religie beschikken anders niet over een redelijke manier om voor hun religie op te komen. Dit is in strijd met de Grondwet en het Europees Verdrag Voor de Rechten van de Mens (EVRM). Ook kan door afschaffing van het delict een negatief signaal afgaan naar de maatschappij, dat godslaster toegestaan is. Het is en blijft tegen alle morele principes om de Schepper, bij welke naam of vorm dan ook, te beledigen. Tegenstanders mensen dat God niet te lasteren is; Hij is tenslotte te hoog, te groot en te machtig. Voorstanders menen dat dit geen onjuiste gedachte is, maar het lasteren van God raakt tenslotte ook de gelovigen in hun gevoel van godsbeleving. Het schrappen van het verbod op godslastering strekt daarom juridisch genomen tot een ontoereikende rechtsbescherming.

Het is daarom van groot belang dat u de petitie op deze website steunt.

De bepalingen ten aanzien van godslastering in het Wetboek van Strafrecht:

Onder de "Misdrijven tegen de openbare orde":

  • Artikel 147 sub 1 verbiedt 'smalende godslasteringen' als die in het openbaar geuit worden en krenkend zijn voor godsdienstige gevoelens. Dit geldt zowel voor gesproken als voor geschreven teksten en voor afbeeldingen. (maximum straf: 3 maanden gevangenis);

  • Artikel 147 sub 2 verbiedt bespotting van predikanten, priesters en dergelijke '"in de waarneming van hun bediening";

  • Artikel 147 sub 3 verbiedt beschimping van aan de eredienst gewijde voorwerpen.

  • Artikel 147a lid 1 en 2 betreft het uitgeven of ten gehore brengen van godslasterlijke publicaties. Daarop staat maximaal twee maanden gevangenis;

  • Artikel 147a lid 3 bepaalt dat iemand die binnen twee jaar herhaaldelijk wordt veroordeeld voor een dergelijke publicatie uit zijn beroep (van uitgever) gezet kan worden;

Onder de "Overtredingen betreffende de openbare orde":

  • Artikel 429bis stelt een maand gevangenisstraf op het aan de openbare weg tonen van krenkende, godslasterlijke leuzen en afbeeldingen.